532

Zīme 532:

Noteikuma punkts 298.26: 532. zīme "Stāvvieta". Zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 532. A, 5136.1, 326, 327, 328. vai 329. zīmei. Zīmes apakšdaļā var tikt norādīts virziens, kādā jābrauc uz stāvvietu, kas atrodas ceļa tiešā tuvumā. Ēkas jumta simbols apzīmē pazemes vai virszemes daudzstāvu stāvvietu. Stāvvietā nav spēkā šo noteikumu 136.1. 5.[p.136.1. 5.6]. un 136.1[p.136.1. 5.6]136.1. apakšpunktā noteiktie aizliegumi;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 131: Stāvvietās pie ietves vai, uzbraucot uz ietves, ja stāvvieta apzīmēta ar 532. vai 533. ceļa zīmi un 827, 828, 829, 830, 831. vai 832. papildzīmi, atļauts stāvēt motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un vieglajiem automobiļiem bez piekabēm, bet, ja stāvvieta apzīmēta ar 825. vai 826. papildzīmi, - arī vieglajiem automobiļiem ar piekabēm, kā norādīts ar attiecīgo papildzīmi un ceļa apzīmē­jumiem. Stāvvietās uz ietves transportlīdzekļi jānovieto vienā rindā iespējami tuvu brauktuvei (skat. 26. att.). Uz ietves atļauts stāvēt velosipēdiem, mopēdiem un motocikliem bez blakusvāģa, ja tas netraucē gājēju pārvietošanos.

Noteikuma punkts 292.4: 326, 327, 328. un 329. zīmei - darbības zonā atkārtoti uzstādot 326, 327, 328. vai 329. zīmi kopā ar 808. zīmi. 326. zīmi var lietot kopā ar 943. ceļa apzīmējumu, bet 327. zīmi - ar 944. ceļa apzīmējumu. Šādos gadījumos zīmju darbības zonu nosaka ceļa apzīmējuma līnijas garums. 326, 327, 328. un 329. zīmes darbības zona beidzas vietā, kur sākas uz brauktuves un ietves ierīkota un ar 532. vai 533. zīmi apzīmēta stāvvieta.

Noteikuma punkts 307.3: 803. papildzīme "Darbības zona". Norāda garumu ceļa bīstamajam posmam, kas apzīmēts ar brīdinājuma zīmēm, vai aizlieguma zīmes darbības zonu, kā arī 532, 533. un 724. zīmes darbības zonu;

Noteikuma punkts 307.4: 804, 805. un 806. papildzīme "Darbības zona". Norāda 326, 327, 328. un 329. zīmes darbības virzienu un zonu, ja apstāšanās vai stāvēšana gar laukuma vienu pusi, ēkas fasādi u.tml. ir aizliegta. Ar 804. un 806. papildzīmi norāda arī attālumu līdz objektam, kas ir apzīmēts ar 532. vai 533. zīmi, bet ar 805. papildzīmi – 532. un 533. zīmes darbības zonu, ja tās ir uzstādītas paralēli stāvvietas malai;

Noteikuma punkts 307.17: 833. papildzīme "Stāvēšanas ilgums". Šo papildzīmi lieto kopā ar 532. zīmi. Vadītājam, kurš novietojis automobili ar šīm zīmēm apzīmētajā stāvvietā, automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā;

Noteikuma punkts 307.21: 837. papildzīme "Invalīdiem". Norāda, ka 532. zīme attiecas tikai uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti;

Noteikuma punkts 307.28: 844. papildzīme "Maksas stāvvietas darbības laiks". Norāda, ka ar 532. zīmi apzīmēta stāvvieta noteiktu laiku tiek lietota kā maksas stāvvieta, bet pārējā laikā tā ir bezmaksas;

Noteikuma punkts 308: 809., 810. un 811. papildzīme norāda pirms krustojuma uzstādīto zīmju darbības virzienus vai braukšanas virzienu uz stāvvietu, kas apzīmēta ar 532. vai 533. zīmi un atrodas ceļa tiešā tuvumā.

Noteikuma punkts 322: Noteikumu 270.270.1. punkts stājas spēkā ar 2006. gada 270.1. janvāri. Līdz 2005. gada 3270.1. decembrim 532. zīme attiecas arī uz automobiļiem, kas apzīmēti ar vadītāja invalīda pazīšanas zīmi.